Allmänna villkor

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor tillämpas när Bright Advokat AB (nedan ”Advokatbyrån”) träffar avtal om att Advokatbyrån ska tillhandahålla juridiska tjänster (”Uppdraget”). Vid sidan av dessa villkor gäller Sveriges Advokatsamfunds regler för god advokatsed för Uppdraget.

2. SEKRETESS OCH INFORMATION

Advokatbyrån, dess delägare och anställda är underställda tystnadsplikt enligt bland annat rättegångsbalkens regler och Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Advokatbyrån kommer inte att för utomstående röja omständighet som inte är offentlig, med mindre att det görs som ett led i uppdragets utförande eller efter samtycke från klient. Advokatbyrån är för vissa uppdrag enligt lag skyldigt att ta in och bevara bevisning och viss dokumentation om sina klienters identitet. Advokatbyrån kan därför komma att be klient att tillhandahålla identitetshandlingar och annan dokumentation om klient eller om annan person som förekommer i Uppdraget. Advokatbyrån är, tystnadsplikten till trots, enligt lag skyldig att lämna ut uppgifter i samband med utredning av vissa brott, samt att lämna uppgifter om momsregistreringsnummer till Skatteverket. Reglerna om advokats tystnadsplikt innehåller även undantag för bland annat advokats indrivning av egen arvodesfordran. Utebliven betalning kan därför leda till att uppgift som annars skulle omfattas av sekretess blir offentlig.

3. EXTERNA KONSULTER

Advokatbyrån anlitar externa rådgivare (t.ex. juridiska, ekonomiska eller tekniska konsulter eller experter i övrigt) för Uppdraget endast om klient uppdrar åt Advokatbyrån att göra detta. Ett sådant anlitande sker för klients räkning och Advokatbyrån ansvarar inte för rekommendationer eller val av sådana rådgivare, för de råd eller tjänster som rådgivaren tillhandahåller, eller för de arvoden och/eller kostnader som rådgivaren debiterar. Detta gäller oavsett om rådgivaren rapporterar till Advokatbyrån eller direkt till klient. Advokatbyråns ansvarsförsäkring omfattar inte rådgivning som lämnas av externa rådgivare.

4. ARVODEN OCH KOSTNADER

Advokatbyråns arvoden debiteras efter god advokatsed. Detta innebär att Advokatbyrån, om inte annat avtalats, har rätt att fastställa arvodena med beaktande av flera faktorer, som exempelvis nedlagd tid, svårighetsgrad, erforderlig sakkunskap och erfarenhet, resursåtgång, de värden uppdraget rör, Advokatbyråns riskexponering, skyndsamhet och uppnått resultat. Advokatbyrån debiterar ersättning för kostnader, som exempelvis budkostnader, kostnader för resor och uppehälle samt – där de uppgår till större belopp – kopieringskostnader och registerutdrag etc. såsom utlägg.

5. FAKTURERING

Advokatbyrån fakturerar, om inte annat särskilt har överenskommits, som regel vid utgången av varje kalendermånad, utom i de fall de därvid upparbetade arvodena och/eller kostnaderna uppgår till endast ett mindre belopp. En faktura kan vara en delfaktura, det vill säga avse slutligt arvode och kostnader för det arbete som kan hänföras till en viss period eller ett visst arbetsmoment, en à conto-faktura, det vill säga avse en del av det totala arvodet och kostnaderna utan bestämd anknytning till viss del av arbetet, eller en slutfaktura. Om à contofakturering har skett, kommer slutfakturan att ange det totala arvodet och de totala kostnaderna för uppdraget, med avdrag för vad som har fakturerats à conto. Om så särskilt har avtalats, eller i de fall en eller flera tidigare fakturor inte har betalats senast på förfallodagen, har Advokatbyrån rätt att begära förskott för arvode och kostnader med skäligt belopp. Förskottsbetalningen kommer sedan att användas för att reglera framtida fakturor. Advokatbyrån fakturerar med 10 dagars förfallotid från fakturans datum, om inte annat har överenskommits särskilt. Vid utebliven betalning debiterar Advokatbyrån dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen. Om uppdraget har omfattat att företräda klient i domstolsprocess eller skiljeförfarande, kan den förlorande parten ha ålagts att helt eller delvis betala den vinnande partens rättegångskostnader. Ett eventuellt sådant åläggande påverkar dock inte klients skyldighet att till Advokatbyrån erlägga betalning för arvoden och kostnader. För det fall klient har en försäkring som innehåller rättsskydd och aktuellt ärende omfattas av försäkringen kan ersättning för del av Advokatbyråns arvode och kostnader sökas ur försäkringen. Advokatbyrån ansöker om sådan ersättning på uppdrag av klient. Om Advokatbyråns arvoden och kostnader överstiger vad som kan erhållas ur en rättsskyddsförsäkring, är klient skyldig att erlägga det överskjutande beloppet.

6. UPPHOVSRÄTT

Advokatbyrån har upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som tillskapats i ett ärende. Klient har dock rätt att använda resultatet för det eller de ändamål som det tagits fram för i ärendet.

7. ANSVAR

Klients eventuella ersättningskrav mot Advokatbyrån på grund av Uppdraget måste framställas senast ett år efter det senare av a) dagen för Advokatbyråns sista faktura i Uppdraget eller b) dagen då de omständigheter på vilka ersättningskravet grundas blev kända för klient eller kunde ha blivit kända för klient om klient hade företagit skäliga efterforskningar. Framställs inte ersättningskrav enligt föregående är rätten till ersättning preskriberad. Advokatbyråns ansvar för skada vid Uppdragets utförande är begränsat till ett belopp om högst 100 miljoner kr.

8. UPPDRAGETS UPPHÖRANDE

Klient kan när som helst avsluta Uppdraget genom att begära att Advokatbyrån frånträder det, och behöver inte ange något skäl för detta.

Advokatbyråns rätt eller skyldighet att avböja eller frånträda ett uppdrag regleras i lag och av god advokatsed. Så kan vara fallet exempelvis vid intressekonflikt, bristande betalning, bristande förskott, bristande instruktioner eller bristande förtroende mellan Advokatbyrån och klient. Om Advokatbyrån avbryter Uppdraget, eller relationen med klient, på grund av omständighet som är hänförlig till klient, eller Advokatbyråns skyldighet enligt lag eller god advokatsed, har Advokatbyrån inte något ansvar för den skada som detta kan leda till. Om Uppdraget frånträds, oavsett skäl, måste klient fortfarande erlägga betalning för Advokatbyråns arvoden och kostnader som har uppstått dessförinnan och som uppstår i samband med avvecklingen av Uppdraget.

9. INTRESSEKONFLIKTER

Advokatbyrån är som regel förhindrade att åta sig ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt mellan klient och någon av våra klienter i övrigt. Även om vi kontrollerar eventuella intressekonflikter innan vi åtar oss ett uppdrag, kan det inträffa att vi på grund av senare inträffande förhållande upptäcker att intressekonflikt föreligger. Skulle detta inträffa har Advokatbyrån att, med tillämpning av god advokatsed och med beaktande av samtliga ifrågavarande klienters intressen, tillse att intressekonflikten upphör. För att i görligaste mån undvika detta är det angeläget att klient, såväl i samband med Uppdragets inledande som kontinuerligt därefter, håller Advokatbyrån informerade om sådana omständigheter som innebär eller kan komma att innebära intressekonflikter.

10. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Kommunikation i samband med Uppdraget sker bl.a. elektroniskt. Information om Advokatbyråns behandling av personuppgifter, vilka tillämpas för Uppdraget, framgår av Advokatbyråns hemsida, https://brightadvokat.se/integritetspolicy/

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

För Uppdraget gäller svensk lag. Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor (CISG) ska dock inte tillämpas. Om klient är konsument ska tvist i anledning av Uppdraget prövas av svensk allmän domstol. Klient har även möjlighet att vända sig till Konsumenttvistnämnden, https://www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden. I annat fall ska tvist i anledning av Uppdraget slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm, språket ska vara svenska, och all information som framkommer under skiljeförfarandet liksom sådana beslut eller skiljedomar som meddelas i det ska omfattas av sekretess.