Hållbarhetspolicy

Bright Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på fastigheter. Genom vår särskilda kompetens erbjuder vi kvalificerad juridisk rådgivning inom samtliga fastighetsrelaterade rättsområden, vilket ger mervärde i våra klienters affärsverksamhet.

Bright Advokats värdegrund bygger på att vara en långsiktig samarbetspartner för sina klienter samt en hållbar, jämställd och attraktiv arbetsgivare för sina medarbetare. Vår främsta tillgång är våra medarbetare varför det är viktigt för oss att aktivt arbeta med att skapa en långsiktigt hållbar arbetsplats som erbjuder ökade möjligheter att trivas och utvecklas.

För Bright Advokat är det centralt att kontinuerligt verka för minskad miljöpåverkan. Vår miljöpåverkan består i huvudsak av inköp av varor och tjänster, avfall samt transporter och resor. Genom sunda villkor för våra medarbetare samt ett aktivt arbete för att minska vårt klimatavtryck skapar vi en hållbar verksamhet.

Medarbetare
Bright Advokat ska sträva efter mångfald inom arbetslaget vad avser ålder, kön, etnicitet, intressen och personlighet. Vi ska skapa och upprätthålla en jämn fördelning av män och kvinnor bland såväl anställda som delägare. Byrån ska vidare aktivt bidra till ett hälsosamt och hållbart liv för sina medarbetare genom balans mellan arbete och fritid, god arbetsmiljö och löpande utbildning.

Varor och tjänster
Byråns samtliga inköp ska vara kvalitetssäkrade med hänsyn till miljömässiga och etiska aspekter. Bright Advokat ska välja varor och tjänster som i jämförelse med andra alternativ innebär en mindre miljöpåverkan där även livscykelperspektivet ska beaktas.

Avfall
Bright Advokat ska sortera avfall samt verka för att minska den totala mängden avfall.

Transporter och resor
I syfte att minska koldioxidutsläppen för byråns verksamhet ska leveranser till och från kontoret så långt som möjligt göras på det ur miljösynpunkt mest fördelaktiga sättet. Medarbetares resor i tjänsten ska ske på ett miljöanpassat, effektivt, ekonomiskt och säkert sätt.