Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Vi på Bright Advokat AB anser att din personliga integritet är mycket viktig och vi värnar därför för att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I egenskap av personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om personer som vi mottar ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.

Personuppgifter är sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, kontaktuppgifter, foto, personnummer, IP-adress och innehåll i e-mail och annan kommunikation.

Bright Advokat AB behandlar olika personuppgifter om dig beroende på situation, men främst rör det sig om ditt namn, identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, och uppgifter om dina bolagsengagemang. Vi kan också behandla andra uppgifter om dig om det är nödvändigt, t.ex. för en korrekt penningtvättskontroll. Vi behandlar personuppgifter om dig som är anställd hos klient eller motpart, är motpartsombud, är klient i egenskap av privatperson, på andra sätt berörs av våra uppdrag, deltar på våra seminarier och andra events eller mottar nyhetsbrev, söker anställning hos oss eller utför uppdrag för oss.

Vi behandlar bl.a. uppgifter för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdrag, för att tillvarata våra klienters intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål och för att kunna kommunicera med dig. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att det är nödvändigt för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal där vårt eller klientens intresse av att behandla dina uppgifter väger tyngre än ditt eventuella intresse av att uppgifterna inte behandlas.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.
Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering liksom för marknadsföring och events som anordnas av Bright Advokat AB. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Kontakta oss om du vill veta mer om på vilken grund vi behandlar dina personuppgifter och hur vi har gjort en eventuell intresseavvägning.

Bright Advokat AB kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon utanför byrån om inte (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och den vars personuppgifter vi behandlar, (ii) det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter och intressen, (iii) det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller följa ett myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter.

Personuppgifter kan inom ramen för ett visst uppdrag komma att överföras till länder utanför EU/EES. I sådana fall kommer Bright Advokat AB att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna förblir skyddade i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Bright Advokat AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om minst tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som krävs av ärendets natur.

Vi sparar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev, inbjudningar till events eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

De uppgifter du tillhandahåller oss under rekryteringsförfarandet kommer endast att behandlas av oss i rekryteringssyfte. De kommer vidare endast att vara tillgängliga för de utvalda medarbetare hos Bright som är ansvariga för den aktuella rekryteringsprocessen. Dina personliga uppgifter kommer att behandlas under den tid rekryteringsprocessen pågår samt under en maximal tid om 2 år efter att du skickat in din ansökan till oss. Detta är för att vi ska kunna kontakta dig vid eventuella kommande rekryteringar om du inte skulle bli erbjuden en tjänst hos oss vid det första ansökningstillfället.

Du har rätt att kostnadsfritt få information från Bright Advokat AB om vilka personuppgifter vi har om dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har alltid rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för marknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@brightadvokat.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftshantering. Personuppgiftsansvarig är Bright Advokat AB, Biblioteksgatan 11, 111 46 Stockholm, www.brightadvokat.se