Om creativeworks

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har creativeworks skapat 15 blogginlägg för.

Semesterparagrafen – Har ni koll på inkommande post och svarstider under semesterperioden?

I sviterna efter pandemin har vi sett en viss förändring av kontorsutnyttjandet och hyresgästers lokalbehov. En hög inflation och en dämpning av konjunkturen har också medfört ekonomiska utmaningar för många företag. På hyresmarknaden har man som en effekt av detta bland annat sett en ökning av antalet andrahandsuthyrningar. Ett förändrat lokalbehov och en ansträngd ekonomisk [...]

2023-06-28T08:17:46+00:002023/06/28|

Corporate Sustainability Reporting Directive – Direktivet om hållbarhetsrapportering

CSR direktivet, vad är det? I syfte till att omvandla EU till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi, fri från nettoutsläpp av växthusgaser senast 2050, har det nya CSR direktivet antagits av Europaparlamentet och Europeiska rådet. Kortfattat kan sägas att direktivet ställer krav på att företag årligen i sin förvaltningsberättelse inkluderar information som behövs för [...]

2023-04-19T11:51:15+00:002023/04/19|

Lokalhyresgäst i konkurs – Hur ska hyresvärden agera?

Det råder inget tvivel om att de senaste åren har kantats av en hel del utmaningar och förfärliga händelser i vår omvärld med bland annat en långdragen pandemi och krig i vårt närområde. Risken för hyresgästers betalningssvårigheter och konkurser kan som en följd av detta därmed komma att öka. I det följande kommer vi översiktligt [...]

2023-04-04T13:28:01+00:002023/04/04|

Bright Advokat legal rådgivare till ICA Fastigheter vid bildandet av nytt samägt fastighetsbolag, Delcore Fastigheter AB.

Bright Advokat har biträtt ICA Fastigheter vid bildandet av nytt samägt fastighetsbolag, Delcore Fastigheter AB. De 30 butiksfastigheter som förvärvas av det samägda bolaget omfattar drygt 150 000 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 5 miljarder kronor. Läs mer här: https://www.icagruppen.se/arkiv/pressmeddelandearkiv/2022/ica-fastigheter-och-amf-bildar-delcore-fastigheter/.

2023-01-10T13:02:34+00:002023/01/10|

Bright Advokat förstärker teamet med advokat från Mannheimer Swartling

Lisa Slotte är advokat och specialiserad inom fastighetsrätt. Lisa som primärt arbetat i fastighetsgruppen på Mannheimer Swartlings Stockholmskontor sedan 2017 anslöt till Bright Advokat den 1 december. ”Vi är väldigt glada över att Lisa ansluter till Bright Advokat. Lisas specialistkompetens och erfarenhet kommer ytterligare att förstärka vårt erbjudande om att ge kvalificerad rådgivning som ger [...]

2022-12-21T15:14:18+00:002022/12/21|

Ett år med AMA AF 21

De flesta kommersiella entreprenadavtalen i Sverige är baserade på standardavtalen AB 04 eller ABT 06 vilka har arbetats fram av Byggandets Kontraktskommitté. Standardavtalen är just nu under revidering och nya utgåvor väntas komma inom kort. I regel innehåller entreprenadavtal även administrativa föreskrifter upprättade enligt AMA AF:s råd och anvisningar som har [...]

2022-12-15T12:45:15+00:002022/12/13|

Lokalhyresgästens rätt till ersättning vid hyresvärdens felaktiga uppsägning

Högsta domstolen har i mål nr T 459-21 fastställt att en lokalhyresgäst, vid hyresvärdens bristfälliga uppsägning, har rätt till skadestånd till följd av det indirekta besittningsskyddet trots att hyresgästen inte hänskjutit tvisten till hyresnämnden inom den obligatoriska tvåmånadersfristen. Omständigheter i det aktuella målet Målet avsåg en upplåtelse av lokal för restaurangverksamhet i Oskarshamn. Hyresvärden sade [...]

2022-03-24T14:43:49+00:002022/03/24|

Nya regler för offentlig upphandling under tröskelvärdena

Den 1 februari 2022 trädde nya regler om offentlig upphandling i kraft. De nya reglerna avser endast upphandlingar under EU:s tröskelvärden, det s.k. icke-direktivstyrda området. Tröskelvärdet för byggentreprenader enligt LOU är ca 56 000 000 kronor för både statliga och övriga myndigheter. De nya reglerna gäller således endast för byggentreprenader vars totala värde understiger 56 000 000 kronor. [...]

2022-02-16T14:56:09+00:002022/02/16|

Krav på klimatdeklaration för erhållande av slutbesked vid nybyggnation

Enligt en ny lag om klimatdeklaration som träder i kraft den 1 januari 2022 ställs krav på klimatdeklaration vid uppförande av en ny byggnad. Lagen reglerar ett byggherreansvar och tillämpas på byggnader för vilka ansökan om bygglov har inkommit efter den 1 januari 2022. Lagens syfte är att minska klimatpåverkan vid uppförande av nya byggnader [...]

2021-12-08T15:14:47+00:002021/12/08|

Avtalstekniska verktyg för att motverka svart arbetskraft på byggarbetsplatsen

Svart arbetskraft är ett reellt problem för många aktörer i byggbranschen. En enkät genomförd av Skatteverket visar att 43 procent av byggföretagen upplever illegal konkurrens. Endast transportnäringen visar sämre statistik. Företag som följer lagar och regler riskerar att bli utkonkurrerade av oseriösa entreprenörer som med hjälp av svart arbetskraft dumpar priserna. Handeln med svart arbetskraft [...]

2021-10-25T17:19:38+00:002021/10/25|
Till toppen