Svart arbetskraft är ett reellt problem för många aktörer i byggbranschen. En enkät genomförd av Skatteverket visar att 43 procent av byggföretagen upplever illegal konkurrens. Endast transportnäringen visar sämre statistik. Företag som följer lagar och regler riskerar att bli utkonkurrerade av oseriösa entreprenörer som med hjälp av svart arbetskraft dumpar priserna. Handeln med svart arbetskraft omsätter dessutom stora summor som inte beskattas, samtidigt som arbetskraftsexploateringen ofta resulterar i social otrygghet för arbetstagarna.

Som beställare av en entreprenad kan det vara svårt att säkerställa att arbetarna på byggarbetsplatsen erhåller de rättigheter och förmåner som tillkommer anställda enligt svensk lag. Många led av underentreprenörer kan försvåra insyn i och kontroll av anställningsförhållandena. Åtgärder för att underlätta kontroller har vidtagits av såväl lagstiftaren som branschaktörer. Bland annat har systemet med elektroniska personalliggare utvidgats genom en ändring i skatteförfarandelagen. Från byggsektorns sida har aktörer gått samman för att påskynda utbytet av ID06-kort genom det s.k. kortupproret. Trots detta saknas till synes fortfarande effektiva verktyg för att mota bort den svarta arbetskraften på byggarbetsplatserna. Som beställare av en entreprenad finns dock en möjlighet att på avtalsrättslig väg minska risken för fusk med svart arbetskraft.

Begränsa antalet led av underentreprenörer

För att underlätta såväl beställarens som entreprenörens insyn i och kontroll av anställningsförhållandena på byggarbetsplatsen kan antalet led av underentreprenörer begränsas i entreprenadavtalet. Exempelvis kan parterna komma överens om att en underentreprenör i sin tur inte får anlita egna underentreprenörer.

Entreprenörens ansvar för uppföljning och kontroll

Uppföljning och kontroll är ett viktigt verktyg för att säkerställa regelefterlevnad på arbetsplatsen. Därför kan det vara bra att i entreprenadavtalet reglera att entreprenören ansvarar för att säkerställa att antagna underentreprenörer, oaktat antal led, vid såväl kontraktstecknandet som under hela entreprenadtiden är registrerade för mervärdesskatt och sociala avgifter samt har F-skattebevis (för det fall att det krävs enligt lag). Det ska även vara entreprenörens ansvar att tillse att arbete endast utförs av personer med för uppgiften rätt kompetens, och i förekommande fall, erforderlig utbildning, vilket entreprenören på beställarens anmodan ska kunna uppvisa intyg för.

Entreprenören bör även i entreprenadavtalet åta sig att säkerställa att arbetstagarna som är engagerade för utförande av entreprenadarbetena minst ska erhålla minimivillkor som framgår av 6 § utstationeringslagen samt att detta uppfylls i hela underentreprenörskedjan. Vidare bör avtalet innehålla reglering om att entreprenören ska tillse att bestämmelserna i lagen om entreprenöransvar för lönefordringar efterlevs och följs upp.

Föreslagen reglering kan med fördel kombineras med en skyldighet för entreprenören att på beställarens anmodan redogöra för sina rutiner för kontroll och åtgärder vid upptäckt av brist.

Beställarens kontrollmöjligheter

För att möjliggöra ytterligare kontroll av förhållandena på arbetsplatsen kan parterna i entreprenadavtalet komma överens om att representanter för beställaren har rätt att göra oanmälda platsbesök på byggarbetsplatsen. För att ett sådant platsbesök ska vara effektivt bör en sådan reglering kombineras med en skyldighet för entreprenören att vid platsbesöket redovisa personalliggare, A1-intyg (ett intyg som visar vilken medlemsstats socialförsäkring som ska tillämpas för en fysisk person) samt annat tillämpligt underlag. Beställaren bör även ges möjlighet att vid behov utföra slumpmässig ID-kontroll på de personer som vistas på byggarbetsplatsen vid platsbesöket.

Rätt att häva entreprenadavtalet

Vad händer då om beställaren genom platsbesök eller på annat sätt blir varse om att entreprenören inte uppfyller vad denne har lovat i entreprenadavtalet? För att regleringen avseende entreprenörens åtaganden och skyldigheter i entreprenadavtalet inte ska riskera att bli uddlös ska de skyldigheter som åläggs entreprenören utgöra väsentliga avtalsvillkor som ger beställaren rätt att häva avtalet för det fall entreprenören eller underentreprenören inte omedelbart efter att bristen blivit känd för denne vidtar rättelse. Entreprenadavtalet kan med fördel även innefatta reglering avseende hur och i vilken utsträckning entreprenören eller underentreprenören ska redovisa att rättelse vidtagits.

Har ni frågor avseende hur man kan formulera regler i entreprenadavtalet för att motverka svart arbetskraft är ni välkomna att kontaktat Kajsa Eriksson (kajsa.eriksson@brightadvokat.se) eller Johannes Harlevi (johannes.harlevi@brightadvokat.se).