Enligt en ny lag om klimatdeklaration som träder i kraft den 1 januari 2022 ställs krav på klimatdeklaration vid uppförande av en ny byggnad. Lagen reglerar ett byggherreansvar och tillämpas på byggnader för vilka ansökan om bygglov har inkommit efter den 1 januari 2022.

Lagens syfte är att minska klimatpåverkan vid uppförande av nya byggnader och omfattar således inte ombyggnationer. Klimatdeklarationen ska innehålla uppgifter om klimatpåverkan från byggnaden. Med klimatpåverkan menas utsläpp och upptag av växthusgaser. Uppgifterna om klimatpåverkan ska bland annat omfatta bygg- och installationsprocessen i produktionsskedet.

Vissa byggnader undantas från kravet på klimatdeklaration, exempelvis byggnader med tidsbegränsade bygglov som är avsedda att användas i högst två år, byggnader för industri- eller verkstadsändamål och byggnader som inte har större bruttoarea än 100 kvadratmeter samt privatpersoner som uppför en byggnad för eget boende.

Klimatdeklaration kommer att bli ett villkor för erhållande av slutbesked för berörda byggnader och ska lämnas in till Boverket som också är tillsynsmyndighet. Det är således viktigt att beställare har koll på detta krav inför nya projekt. För en beställare kan det alltså vara betydelsefullt att anlitad entreprenör, som en del av kontraktsarbetena, upprättar klimatdeklarationen för beställarens räkning i enlighet med vid var tid gällande föreskrifter inklusive Boverkets riktlinjer. Ett sådant åtagande av entreprenören kan inkluderas i de administrativa föreskrifterna till entreprenadavtalet, förslagsvis under koden AFD.242 om tillhandhållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden. Parterna kan emellertid avtala om mer omfattande krav på klimatdeklarationen och kan även om byggnaden undantas från lagen inkludera krav på klimatdeklaration i entreprenadavtalet.

Har ni frågor om kravet på klimatdeklaration eller hur man formulerar åtagandet i entreprenadavtalet är ni välkomna att kontakta Chabo Afrim (chabo.afrim@brightadvokat.se) eller Johannes Harlevi (johannes.harlevi@brightadvokat.se).