Sedan den 1 januari 2021 gäller nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket avseende arbetsplatsers utformning, AFS 2020:1. Föreskrifterna styr hur lokaler som används eller ska användas som arbetsplats ska vara utformade och vilka som ansvarar för att reglerna uppfylls. Bland nyheterna återfinns att byggherrar, projektörer och BAS-P har ansvar för arbetsplatsers utformning under projekteringsfasen vid om- och nybyggnation.

Enligt de tidigare föreskrifterna om arbetsplatsers utformning hade arbetsgivaren ensamt ansvar för att en arbetsplats uppfyller gällande regler avseende arbetsmiljö. Från och med årsskiftet har även byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) ett ansvar, om än begränsat till projekteringsfasen vid om- och nybyggnation. Syftet bakom det utvidgade ansvaret är att öka möjligheterna för en bättre arbetsmiljö för både de som ska ha sin arbetsplats i de färdiga lokalerna och de som kan komma att utföra tillfälliga arbeten i dessa lokaler såsom städning, varuleveranser, sophämtning etc. Vidare syftar ansvaret till att minska risken för att behöva bygga om lokaler i efterhand. De nya föreskrifterna innehåller även nya krav avseende tillgänglighet, utrymning, ventilation m.m.

Byggherrens, BAS-P:s och projektörers ansvar

Projekteringen ska genomföras så att det blir möjligt att skapa en god arbetsmiljö i och i anslutning till de färdiga lokalerna. Det innebär bland annat att all projektering ska granskas utifrån de krav som gäller för arbetsplatser och i samband därmed identifiera, bedöma och hantera risker avseende t.ex. tillgänglighet och utrymning.

Enligt föreskrifterna har byggherren det övergripande ansvaret för att föreskrifterna efterlevs under projekteringstiden. Byggherren ansvarar även för att anlitade projektörer och BAS-P har de kvalifikationer som krävs för uppdragen. BAS-P ska utses så snart planering eller projektering av om- eller nybyggnad påbörjas och byggherren ansvarar för att uppgifter om arbetsmiljöarbetet lämnas över från BAS-P till BAS-U. Samma ansvar gäller vid byte från en BAS-P till en annan. BAS-P ansvarar enligt föreskrifterna för att samordna projekteringen i de delar som har betydelse för arbetsmiljön i bruksskedet. BAS-P ska uppmärksamma projektörerna på föreskrifterna, delta i ledningen av projekteringen och tillse att inga arbetsmiljöfrågor avseende bruksskedet förbises. BAS-P har även ansvar för att informera byggherren om någon projektör inte följer föreskrifterna eller BAS-P:s anvisningar. Projektörerna ska inom ramen för sitt uppdrag tillse att kraven uppfylls vid projekteringen och ansvarar för att samordna sina lösningar med andra projektörers lösningar så att helheten uppfyller ställda krav i bruksskedet.

Ansvar under projekteringstiden

Enligt Arbetsmiljöverket gäller byggherrens, BAS-P:s och projektörers ansvar under projekteringstiden för respektive byggnadsdel. Projekteringstiden av en byggnadsdel anses enligt Arbetsmiljöverket pågå fram till dess byggnadsdelen är uppförd på sitt slutliga ställe. När en byggnadsdel är på plats anses därmed projekteringstiden vara över för just den byggnadsdelen. För övriga delar av byggnaden som ännu inte är uppförd lär därmed projekteringen alltjämt pågå. Denna modell med att projekteringsfasen gäller per byggnadsdel och inte för projektet i sin helhet kan säkert komma att medföra svåra gränsdragningar. En betongplatta på mark skulle t.ex. kunna vara en byggnadsdel. Dock utgör i mångt och mycket betongplattan ramen för övriga byggnadsdelar. Vad som gäller där en färdig byggnadsdels utformning (t.ex. betongplattans) inte medger att föreskrifterna uppfylls för ännu icke uppförda byggnadsdelar förefaller vara oklart.

När projekteringstiden är över kan Arbetsmiljöverket inte rikta några sanktioner mot byggherren, BAS-P eller projektörer avseende deras åtaganden med stöd av de aktuella föreskrifterna även om det i efterhand skulle visa sig att projekteringen inte följt föreskrifterna. En byggherre kan således inte enligt föreskrifterna föreläggas att t.ex. riva eller bygga om en uppförd byggnad. Dock kan en byggherre i rollen som fastighetsägare och hyresvärd åläggas ansvar enligt andra regler eller avtal efter projekteringens avslutande. Arbetsmiljöverket kan enligt andra regelverk t.ex. förbjuda en fastighetsägare att upplåta en viss lokal som arbetsplats om den är olämplig för det ändamålet. Arbetsmiljöverket kan även rikta förelägganden mot hyresgäster vilket i sin tur kan drabba fastighetsägaren. Enligt många hyresavtal ansvarar hyresvärden för att lokalerna på tillträdesdagen uppfyller gällande myndighetskrav. Skulle det senare visa sig att lokalerna vid tillträdet inte uppfyllde kraven på arbetsplatsers utformning och att detta inte beaktats vid projekteringen är det möjligt att hyresgästen, under hyresavtalet, kan rikta krav mot hyresvärden.

Projekt som påbörjas före respektive efter årsskiftet 

Föreskrifterna gäller för byggnadsdel som inte var färdigprojekterad den 31 december 2020. De nya reglernas ikraftträdande är alltså inte kopplade till bygglov som erhålls efter den 1 januari 2021 varför projekt som pågick vid årsskiftet även omfattas av de nya reglerna i den mån byggnadsdelar inte är färdigprojekterade. Detta kan givetvis medföra problem när vissa delar av ett projekt omfattas av de gamla föreskrifterna medan de nya föreskrifterna gäller för andra delar av projektet. Byggherrar rekommenderas att tillse att såväl anlitade konsulter som entreprenörer upplyses om de nya föreskrifterna för att minska risken för brister och sanktioner. Entreprenörer är enligt AB 04/ABT 06 skyldiga att beakta nya författningar som meddelas under entreprenadtiden och kan ha rätt till extra ersättning om detta medför ökade kostnader. Konsulter, entreprenörer och BAS-P/U ska självmant beakta de nya kraven, men det kan vara bra att förtydliga detta i framtida avtal, t.ex. genom att ålägga en totalentreprenör eller en projektör att tillse att byggherrens åtaganden enligt föreskrifterna uppfylls.

AFS 2020:1 om arbetsplatsens utformning ersätter AFS 2009:2 (Arbetsplatsens utformning), AFS 1997:2 (Arbete i stark värme), AFS 1998:2 (Arbete i kylda livsmedelslokaler) och AFS 2008:3 (Skyltar och signaler). AFS 2020:1 hittar Ni på AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning (av.se)

Har Ni frågor avseende de nya föreskrifterna eller hur Ni bör hantera dessa i Era avtal är Ni välkomna att kontakta Johannes Harlevi (johannes.harlevi@brightadvokat.se).