De flesta kommersiella entreprenadavtalen i Sverige är baserade på standardavtalen AB 04 eller ABT 06 vilka har arbetats fram av Byggandets Kontraktskommitté. Standardavtalen är just nu under revidering och nya utgåvor väntas komma inom kort. I regel innehåller entreprenadavtal även administrativa föreskrifter upprättade enligt AMA AF:s råd och anvisningar som har arbetats fram av informationsföretaget Svensk Byggtjänst. AMA AF är ett dokument för utformningen av de administrativa föreskrifterna för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader. De administrativa föreskrifterna innehåller allmän och specifik material- och arbetsbeskrivning för entreprenaden, men i många fall även rena avtalsvillkor.

Tidigare utgåva av AMA AF gavs ut 2012 (AMA AF 12). Nu har det gått mer än ett år sedan den nya utgåvan av AMA AF gavs ut och vi kan se att övergången från AMA AF 12 till den nya AMA AF 21 har varit långsam. En anledning till detta kan vara att standardavtalen AB 04 och ABT 06 är under revidering och att många aktörer valt att fortsätta använda AMA AF 12 till dess de nya utgåvorna av standardavtalen har kommit ut. En annan anledning kan vara att skillnaderna mellan AMA AF 12 och AMA AF 21 inte är särskilt stora. Förändringarna är mestadels redaktionella och språkliga. AMA AF 21 ansluter sig alltjämt både till innehåll och struktur till standardavtalen. Vidare är AMA AF 21, såsom tidigare utgåva, uppbyggt av rubriker och koder under vilka relevant avtalstext ska införas.

Några förändringar tar sikte på digitalisering såsom att frågor i ett elektroniskt upphandlingsverktyg ska ställas i det verktyget. Det har tillkommit koder om säkerhetskänslig verksamhet, säkerhetsskyddad upphandling och krav på anbudsgivare i en upphandling. AMA AF 21 tar även till viss del hänsyn till ny lagstiftning och praxis. Som exempel på detta kan i korthet nämnas att vid upphandling av ramavtal enligt LOU instrueras det att ange antingen den största kvantiteten eller det högsta värdet som ett ramavtal omfattar. Vissa förändringar berör miljö och klimat till exempel med anledning av att klimatdeklaration numera kan krävas enligt lag för erhållande av slutbesked. AMA AF 21 föreskriver att entreprenören ska upprätta en APD-plan, källsortera bygg- och rivningsavfall i särskilda fraktioner samt i enlighet med avfallsförordningen och Naturvårdsverkets författningssamling och ha ett bedömningssystem för varor. AMA AF 21 innehåller numera även förtryckt avtalstext om överlåtelse av byggherrens åtaganden, och därmed även ansvaret, för den elektroniska personalliggaren till entreprenören.

Många aktörer använder fortfarande AMA AF 12 vid utformningen av administrativa föreskrifter i entreprenadavtal. Användningen av AMA AF 12 håller dock på att successivt fasas ut och mot bakgrund av den kortfattade redogörelsen ovan finns det alltså anledningar att nu börja använda AMA AF 21 eller påbörja arbetet med att övergå till AMA AF 21.

Det kommer att bli intressant att se hur kompatibla de nya utgåvorna av standardavtalen är med AMA AF 21. Möjligen kan AMA AF 21 till viss del behöva anpassas när de nya utgåvorna av standardavtalen släpps. Vid frågor om AMA AF 21 eller hjälp med att uppdatera era administrativa föreskrifter är ni välkomna att kontakta Chabo Afrim (chabo.afrim@brightadvokat.se) eller Johannes Harlevi (johannes.harlevi@brightadvokat.se).