Om creativeworks

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har creativeworks skapat 18 blogginlägg för.

Nya regler för offentlig upphandling under tröskelvärdena

Den 1 februari 2022 trädde nya regler om offentlig upphandling i kraft. De nya reglerna avser endast upphandlingar under EU:s tröskelvärden, det s.k. icke-direktivstyrda området. Tröskelvärdet för byggentreprenader enligt LOU är ca 56 000 000 kronor för både statliga och övriga myndigheter. De nya reglerna gäller således endast för byggentreprenader vars totala värde understiger 56 000 000 kronor. [...]

2022-02-16T14:56:09+00:002022/02/16|

Krav på klimatdeklaration för erhållande av slutbesked vid nybyggnation

Enligt en ny lag om klimatdeklaration som träder i kraft den 1 januari 2022 ställs krav på klimatdeklaration vid uppförande av en ny byggnad. Lagen reglerar ett byggherreansvar och tillämpas på byggnader för vilka ansökan om bygglov har inkommit efter den 1 januari 2022. Lagens syfte är att minska klimatpåverkan vid uppförande av nya byggnader [...]

2021-12-08T15:14:47+00:002021/12/08|

Avtalstekniska verktyg för att motverka svart arbetskraft på byggarbetsplatsen

Svart arbetskraft är ett reellt problem för många aktörer i byggbranschen. En enkät genomförd av Skatteverket visar att 43 procent av byggföretagen upplever illegal konkurrens. Endast transportnäringen visar sämre statistik. Företag som följer lagar och regler riskerar att bli utkonkurrerade av oseriösa entreprenörer som med hjälp av svart arbetskraft dumpar priserna. Handeln med svart arbetskraft [...]

2021-10-25T17:19:38+00:002021/10/25|

När kan avtalat pris i entreprenader ändras på grund av ökade materialkostnader?

Under 2021 har priset på byggmaterial ökat kraftigt. Från juli 2020 till juli 2021 har kostnaderna enligt SCB:s faktorprisindex exempelvis stigit med 62,5 procent för armeringsstål, 55,4 procent för trävaror och 11,3 procent för betongvaror. Frågan om hur man hanterar kostnadsökning i pågående projekt har således blivit högaktuell för såväl beställare som entreprenörer. Situationen regleras [...]

2021-09-15T08:01:22+00:002021/09/14|

Byggherren ytterst ansvarig för arbetsplatsers utformning enligt nya föreskrifter från AV

Sedan den 1 januari 2021 gäller nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket avseende arbetsplatsers utformning, AFS 2020:1. Föreskrifterna styr hur lokaler som används eller ska användas som arbetsplats ska vara utformade och vilka som ansvarar för att reglerna uppfylls. Bland nyheterna återfinns att byggherrar, projektörer och BAS-P har ansvar för arbetsplatsers utformning under projekteringsfasen vid om- och [...]

2021-02-10T14:09:59+00:002021/02/10|

Klassificering av hyresavtal i samband med kombinerade upplåtelser

Klassificering av hyresavtal i samband med kombinerade upplåtelser Högsta domstolen har i mål nr T 3044-19 besvarat vissa frågeställningar avseende klassificeringen av hyresavtal vid kombinerade upplåtelser. Målet avsåg två hyresobjekt rubricerade som lokaler om 372 kvm vardera innehållande lägenheter för s.k. omsorgsboende. Upplåtelsen omfattade bostadslägenheter om ca 40 kvm samt en större lägenhet om ca [...]

2020-12-16T10:28:57+00:002020/12/16|

Tillfälliga hyreslättnader med anledning av
Covid-19

Spridningen av Covid-19 har på kort tid påverkat stora delar av vårt samhälle, inte minst lokalhyresmarknaden. Många hyresvärdar får förfrågningar och krav avseende reduktion av hyra och andra lättnader i hyresgästers förpliktelser enligt gällande lokalhyresavtal. Detta utskick riktar sig till hyresvärdar som ställs inför dessa frågor och ger kort information kring de juridiska frågeställningar som [...]

2020-04-08T12:46:36+00:002020/04/08|

Artikel om fastighetsmarknadstrender

Cecilia Jussi-Pekka, Bright Advokat, uttalar sig tillsammans med tre andra juristprofiler om trenderna på fastighetsmarknaden i en artikel från tidningen Fastighetssverige. Artikeln berör blad annat det nya paketeringsförslaget och fastighetsaffärernas ökade komplexitet. Läs hela artikeln här >

2017-06-28T09:10:51+00:002017/06/28|
Till toppen