Snart är året till ända och vi på Bright har tagit tillfället i akt och gjort en tillbakablick över rättsutvecklingen under 2023. Här följer därför en sammanställning över några av Högsta domstolens avgöranden inom fastighetsrättens område från det gångna året. Vi vill också passa på att önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Lägenheten i Jämjö (Mål Ö 5554-22)

Högsta domstolen har förklarat att en förstahandshyresgäst är skyldig att ersätta hyresvärden för den skada som hyresvärden orsakas på grund av förstahandshyresgästens avtalsbrott när andrahandshyresgästen har stannat kvar i lägenheten efter att förstahandshyresgästens hyrestid löpt ut och förstahandshyresgästen varit skyldig att flytta.

Läs vår sammanfattning av målet i sin helhet här: Lägenheten i Jämjö.

Betydelsen av civilrättsliga förhållanden vid bygglov (Mål P 3311-22)

Högsta domstolen har genom detta avgörande fastslagit att avtalsservitut i rena undantagsfall kan beaktas inom ramen för bygglovsprövningen trots att civilrättsliga förhållanden som huvudregel inte ska beaktas.

Läs vår sammanfattning av målet i sin helhet här: Betydelsen av civilrättsliga förhållanden vid bygglov.

Vem har rätt att överklaga ett rivningslov? (Mål Ö 7708-22 och P 2334-23)

I två avgöranden från år 2023 har Högsta domstolen prövat frågan om klagorätt för beslut om rivningslov. Kulturmiljöorganisationer fick rätt att överklaga ett beslut om att riva ett kulturhistoriskt badhus i Stockholm. Däremot hade grannar inte rätt att överklaga ett beslut om att riva ett kokhus i Tierps kommun med åberopande av kulturmiljöintressen.

Läs vår sammanfattning av målen i sin helhet här: Vem har rätt att överklaga ett rivningslov?

Proportionalitetsbedömning vid antagande av detaljplan (Mål P 2513-22)

Avgörandet behandlar frågan om en kommun gjort en korrekt proportionalitetsbedömning vid antagande av en detaljplan samt i vilken utsträckning befintlig bebyggelse och en förlorad byggrätt ska beaktas inom ramen för proportionalitetsbedömningen.

Läs vår sammanfattning av målet i sin helhet här: Proportionalitetsbedömning vid antagande av detaljplan.